CSE 2022: Plan/ Strategy/ Daily Routine - ForumIAS